Nordisk Bioresonans Forening

Vedtekter

Vedtekter for Nordisk Bioresonans Forening

For å bli medlem i Nordisk Bioresonans Forening må alle vedtektene godkjennes.

Ønsker du å laste ned dokumentet ? Klikk her!

§ 1- Navn

Forenings navn er Nordisk Bioresonans Forening.

 

§ 2 – Formål

Foreningens formål er gjennom samarbeid å ivareta Bioresonansterapeuters interesser. Dette være seg innen markedsføring og informasjon. Årsmøte kan pålegge styret å utarbeide etiske regler for foreningen og foreningens medlemmer.

 

§ 3 – Medlemmer

Opptak av medlemmer besluttes av styret. Et hovedvilkår for å være medlem er at søker fremviser kopi av vitnemål for utdanning innenfor Bioresonans som ligger på godkjent nivå til NNH. I tillegg må de til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt av Årsmøte være oppfylt.

Styret kan i enkelttilfeller beslutte opptak av kandidatmedlemmer som ikke oppfyller ovennevnte vilkår etter følgende kriterier:

  • Dokumentasjon for påbegynt etterutdanning innleveres
  • Dokumentasjon for avlagt eksamen leveres innen 3 år etter start.

Kandidatmedlemmene er ikke valgbare til styret.

Ethvert medlem som opptas i foreningen er forpliktet til å etterleve foreningens vedtekter og de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene, herunder etiske regler.

Utmeldelse skjer ved skriftlig varsel til foreningen ved styret.

Et medlem kan strykes av medlemslisten dersom det ikke betaler kontingent. Varsel gis med 14 dagers frist. Strykning av medlemslisten besluttes av styret.

Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av foreningen, kan styret med minst tre stemmer ekskludere medlemmet. Dersom mindre enn halvparten av medlemmene møter kan ett medlem kreve at saken tas opp til avstemming i nytt møte.

Før det blir gjort slikt vedtak, skal det medlem det gjelder ha adgang til å uttale seg.

 

§ 4 – Styre

Foreningen ledes av st styre bestående av 1-5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem.

Styret velges av medlemmene på årsmøte.

Ethvert medlem av foreningen er pliktig ved forespørsel å stille til valg for styret. Man er berettiget til å nekte gjenvalg for så lang tid som man tidligere har fungert.

Lederen velges særskilt for 2 år av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Avgåtte medlemmer plikter å gå inn i valgkomiteen ved behov.

Styret skal ha en arbeidsinstruks. Denne vedtas av årsmøte etter forslag fra arbeidsutvalg nedsatt av Årsmøte.

 

§ 5 – Styrebeslutninger

Inn under styret hører den daglige drift, herunder opprettelsen og utnevnelsen til medlemmer til arbeidsgrupper eller lignende.

Hvert av medlemmene har stemme, dog slik at ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Enhver sak avgjøres ved alminnelig flertall. Stemmeberettigede er styremedlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

 

§ 6 – Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

 

§ 7 – Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet holes vært år i løpet av første halv år. Innkallingen må skje med minst 3 uker varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 14 dager før årsmøte avholdes.

Årsmøte skal behandle:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg av styret evtl. Styrehonorar
  • Valg av valgkomiteen
  • Vilkår, regler og vedtekter for Bioresonansforeningen
  • Opphør av foreningens

Hvert medlem har én stemme, for vedtektsendringer se §8.

Det er mulig å avgi stemme ved møtefullmakt.

Saker avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbelt stemme.

Dersom 10 medlemmer eller flere av medlemmene ønsker at foreningen skal bestå, kan den ikke

nedlegges. Dersom det blir vedtatt å nedlegge foreningen, skal eventuelle midler fordeles til

helsefremmende formål ved alminnelig flertall.

 

§ 8 – Vedteksendring

Et hvert medlem av foreningen kan fremme forslag til vedtektsendringer. Forslaget fremmes gjennom styret.

Forslag om vedtaktsendringer skal sendes til foreningens medlemmer samtidig med møteinnkallingen til årsmøtet. For å bli vedtatt må 2/3 av de tilstedeværende representanter stemme for vedtaket.